+976 ulemj@ulemj.com

M.TP271 Технологийн хэмжил хэмжүүр хичээлийн лабораторын ажлын заавар

Түгээх
M.TP271 Технологийн хэмжил хэмжүүр хичээлийн лабораторын ажлын заавар


Лаборатор ажил №1 ДАРАЛТ ХЭМЖИХ ХЭМЖVVРИЙН ШАЛГАЛТ БА ХЭМЖЭЭСЛЭЛ
Ажлын зорилго:
а. Стендэнд тавигдсан даралт хэмжих хэмжvvрvvд ба тэдний ажиллах зарчимтай танилцах
б. Хэмжvvрийн шалгалт ба градуировка хийх аргыг судлах, шалгах

ҮРГЭЛЖЛЭЛ
Лаборатор ажил №2 ТЕРМОПАР ШАЛГАХ

“Дулаан цахилгааны термометртэй /термопар/ танилцах, шалгах” лабораторийн ажлаар ажлын термопарын ажиллах зарчим, хийц, бvтэцтэй танилцах термопарыг шалгах стандарт аргачлалтай танилцаж эзэмших зорилготой.
Лабораторийн энэ ажлыг “Дулаан техникийн хэмжилт, хэмжvvр” хичээлээр, бусад мэргэжлийн ангид автоматикийн vндэс ба vйлдвэрийн процессын автоматжуулалтын хичээлээр хийхэд зориулагдсан.
Ажлын зорилго: Ажлын термопарын ажиллах зарчим ба хийц, бvтцийг судалж, термопарыг шалгах стандарт аргачлалыг эзэмшинэ.

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Лаборатор ажил №3 МАНОМЕТРИЙН ТЕРМОМЕТР ШАЛГАХ

“Манометрийн термометрийг судлах шалгах” лабораторийн ажлаар манометрийн термометрийн ажиллах зарчим, тvvний бvтэц, хийцтэй танилцах, тvvнийг шалгах стандарт аргачлалтай танилцаж эзэмшиа зорилготой.
Лабораторийн энэ ажлыг “ Автоматикийн vндэс, автоматжуулалт”, “Дулааны хэмжилт, хэмжvvр” хичээлээр хийхэд зориулагдсан болно.
Ажлын зорилго: Манометрийн термометрийн ажиллах зарчим, бvтэц, хийцтэй танилцаж. Тvvнийг шалгах аргачлалыг эзэмших.

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

Лаборатор ажил №4 ЛОГОМЕТР СУДЛАХ, ШАЛГАХ

“Логометрийг судлах, шалгах” лабораторийн ажлаар логометрийн ажиллах зарчим, тvvний бvтэц хийцтэй танилцах, логометрийг шалгах стандарт аргатай танилцаж эзэмших зорилготой.
Лабораторийн энэ ажлыг “Автоматикийн vндэс, автоматжуулалт, Дулааны техникийн хэмжилт, хэмжvvр” хичээл хийхэд зориулагдсан юм.
Ажлын зорилго: Логометрийн ажиллах зарчим, бvтэц, хийцийг vзэж судлах, тvvнийг шалгах стандарт аргачлалтай танилцаж эзэмших.


Лаборатор ажил №5 Пирометрийн милливольтметр шалгах

Лабораторийн “Пирометрийн милливольтметр шалгах” ажлаар температур хэмжих зориулалттай милливольтметрийн ажиллах зарчим, бvтэц, хийцтэй танилцан тvvнийг шалгах стандарт аргачлалтай танилцана. Лабораторийн энэ ажлыг “Автоматикийн vндэс, автоматжуулалт”, “Дулааны теникийн хэмжилт, хэмжvvр” хичээлээр хийхэд зориулагдсан.
Ажлын зорилго: Пирометрийн милливольтметрийн ажиллах зарчим, бvтэц, хийцтэй танилцаж тvvнийг шалгах сьандарт аргыг эзэмшинэ.

ҮРГЭЛЖЛЭЛ

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.