Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE401 Дулаан хангамж, дулааны төхөөрөмжийн автоматжуулалт

Хичээлийн зорилго

Дулааны хангамжийн ба дулааны  тоног төхөөрөмжийн автоматжуулалтын схем, бүтэц, ажиллах зарчимтай танилцах, автоматжуулалтын функциональ схем зохиож, автоматикийн техник хэрэгслүүдийг схемийн дагуу сонгох мэдлэг чадвар олох

Хичээлийн сэдэв