Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE411 АУС-н зураг төсөл, угсралт

Хичээлийн зорилго
Технологийн процессийн автоматжуулалтын төслийн бүтэц, автоматжуулалтын төслийн зарчмын болон функциональ схемүүд боловсруулах стандарт ба тэмдэглэгээ, норматив материалууд. Щит ба пультны хийц, ажлын зураг боловсруулах материал. Цахилгаан дамжуулах утас, кабелиуд, бусад сүлжээ, тэдгээрийн холболт-угсралтын схем, боловсруулалт, сунгаж татах аргууд. Автоматикийн цахилгаан хэрэгсэлийн цахилгаан газардуулга ба тэглэлтийн асуудлыг судлана.


Лекцийн хичээлийн агуулга
 • АУС-н төслийн даалгавар, ажил гүйцэтгэх дараалал
 • Автоматжуулалтын бүтцийн схем
 • P&ID диаграм байгуулах зарчим 
 • Автоматжуулалтын техник хэрэгслийн дүрслэх ба үсгэн тэмдэглэгээ
 • Зарчмын цахилгаан схем болон үсэг тоон тэмдэглэгээ
 • Цахилгаан тэжээлийн зарчмын схем
 • Щит пультны нүүрны самбарт хэмжих хэрэгсэл байрлуулах
 • Цахилгаан кабель, хоолойт дамжуулагчийн холболтын схем
 • Тоног төхөөрөмжийн газардуулга


Үнэлэх хэлбэр
Ирц, идэвхи –10 оноо
Явцын шалгалт:
              Сорил I – 15 оноо
              Сорил II - 15 оноо
Бие даалт – 3оноо

Улиралын шалгалт – 30 оноо

Үндсэн сурах бичиг
 1. Moe Toghraei "Piping and Instrumentation Diagram Development" 2019
 2. Clifford A. Meier and Fred A. Meier "Instrumentation and Control Systems Documentation" 2004
 3. Ц.Эрдэнэцэцэг, Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж, Технологийн процессын автоматжуулалт. УБ.: Таймпринтинг, хэвлэл I2006.   хх40.75   
Лекцийн материал