Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

M.TP311 Дулааны хэмжил хэмжүүр

Хичээлийн зорилго
Технологийн процессын параметруудын хэмжилтийн арга, зарчмыг судлах,техникийн хэмжих хэрэгслийн бүтэц хийцтэй танилцах,  хэмжүүр багажийг шалгах, сонгох, ажиллуулах чадвартай болгох.

Үнэлэх хэлбэр
Ирц, идэвхи –10 оноо
Явцын шалгалт:
              Сорил I – 15 оноо
              Сорил II - 15 оноо
Лаборатор – 20 оноо
Бие даалт – 1оноо

Улиралын шалгалт – 30 оноо

Үндсэн сурах бичиг
 1. Ц.Эрдэнэцэцэг, Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж, Технологийн процессын автоматжуулалт. УБ.: Таймпринтинг, хэвлэл I2006.   хх40.75   
 2. Г.М.Иванова, Н.Д.Кузнецов, В.С. Чистяков Теплотехнические измерения и приборы -2-ое изд., перераб. и доп. –М., Издательство МЭИ, 2005. -460с., ил. 
 3. Ц.Жамбалсамбуу, Д.Үлэмж,Х.Цолмон  Дулааныхэмжил хэмжүүр хичээлийн лабораторийнзаавар УБ.: Урлах эрдэм, хэвлэл III, эмхтгэл, 2008.  хх8
 4. John G.Webster The measurement, instrumentation and sensors, CRC Press LLC, 1999
Лекцийн сэдэв
 1. Хэмжлийн тодорхойломж
 2. Температур хэмжих
 3. Даралт хэмжих
 4. Түвшин хэмжих
 5. Зарцуулалт хэмжих
 6. Хийн найрлага ба чийг хэмжих
 7. Усны чанар хэмжих
Лабораторын ажил