Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

M.TP364

Хичээлийн зорилго:  


Технологийн процессын автоматжуулсан системийн дэд системүүдийн хэлбэр, тэдгээрийн бүтэц, элементүүдийн ажиллах зарчимтай танилцах, логик ба зарчмын цахилгаан схем унших чадвар эзэмших