Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE405 Автомат удирдлагын онол

Хичээлийн зорилго

Автомат удирдлагын системийн ангилал, байгуулах үндсэн зарчим, энгийн динамик хэсгүүд, тохируулгын хууль, системийн тогтворжилт, системийн чанарын үнэлгээний аргатай танилцах зорилготой. 

Сурах бичиг

  1. Ц.Эрдэнэцэцэг,Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж “Технологийн процессын автоматжуулалт”
  2. KatsushikoОgata  “Modern control engineering”
  3. Richard Dorf "Modern Control Systems" 
Хичээлийн сэдэв
Бие даалт

  • АТС-ийн бүтцийн схем байгуулах 
  • Лапласын хувиргалт, Фурегийн цуваа
  • Энгийн хэсгийн шилжилтийн тодорхойломж байгуулах
  • АУС-ийн тогтворжилтыг тогтоох