Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE405 Автомат удирдлагын онол

Хичээлийн зорилго

Автомат удирдлагын системийн ангилал, байгуулах үндсэн зарчим, энгийн динамик хэсгүүд, тохируулгын хууль, системийн тогтворжилт, системийн чанарын үнэлгээний аргатай танилцах зорилготой. 

Сурах бичиг

 1. Ц.Эрдэнэцэцэг,Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж “Технологийн процессын автоматжуулалт”
 2. KatsushikoОgata  “Modern control engineering”
 3. Richard Dorf "Modern Control Systems" 
Хичээлийн сэдэв
 • Автомат удирдлагын онолын судлах зүйл, ангилал, бүтцийн схем
 • Автомат удирдлагын системийг байгуулах тулгуур зарчимууд
 • Дифференциаль тэгшитгэлүүд, Лапласын хувиргалт, дамжуулалтын функц
 • Хугацааны динамик тодорхойломжууд
 • Системийн математик загвар, энгийн хэсгүүдийн холболт, бүтцийн схемийн хувиргалт
 • Тохируулгын нэг маягийн хуулиуд, контроллер (П, И, Д, ПИ, ПД, ПИД)
 • Шугаман системийн тогтворжилт
 • Чанарын үнэлгээ
Бие даалт

 • АТС-ийн бүтцийн схем байгуулах 
 • Лапласын хувиргалт, Фурегийн цуваа
 • Энгийн хэсгийн шилжилтийн тодорхойломж байгуулах
 • АУС-ийн тогтворжилтыг тогтоох