Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE407 Автомат удирдлагын системийн загварчлал

Хичээлийн зорилго

Автомат удирдлагын системийн тооцоог Mathlab программ хангамж дээр хийх, тохируулгын янз бүрийн хуулиудтай олон хүрээт системийн шилжилтийн тодорхойломж байгуулах, системийг загварчилж автомат тохируулгын системийн чанарын үзүүлэлт хийх, арга хэрэгслийг ашиглаж сурахад оршино.

Сурах бичиг

  1. Katsuhiko Ogata "Matlab for Control Engineers"
  2. Richard Dorf  "Modern Control Systems
  3. Katsuhiko Ogata "Modern Control Engineering"
  4. Control engineering matlab exercises
  5. Ж.Дашдорж "Системийн загварчлалд МАТЛАБ программ хангамж ашиглах"
Хичээлийн сэдэв