Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

M.TP315 Автоматик, Автоматикийн үндэс

Хичээлийн зорилго

Автомат удирдлагын системийн ангилал, байгуулах үндсэн зарчим, энгийн динамик хэсгүүд тохируулгын хууль, системийн тогтворжилт, системийн чанарын үнэлгээний аргатай танилцах зорилготой. 
Сурах бичиг

  1. Ц.Эрдэнэцэцэг,Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж “Технологийн процессын автоматжуулалт”
  2. KatsushikoОgata  “Modern control engineering”
  3. Richard Dorf "Modern Control Systems" 
Хичээлийн сэдэв
Бие даалт