Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

M.RE391 СЭХ-ий төхөөрөмжийн автоматжуулалт

Хичээлийн зорилго


Автомат удирдлагын систем байгуулах үндсэн зарчимтай танилцах, шинжилгээ хийхЭрчим хүчний технологийн процессууд ба сэргээгдэх эрчим хүчний техникийн төхөөрөмжийн автоматжуулалтын схем, бүтэц ажиллах зарчимтай танилцах схемийг зохиох, автоматикийн хэрэгслүүдийг сонгох мэдлэг чадвар эзэмших.

Хичээлийн сэдэв