Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Технологийн процессын автоматжуулалт

Зохиогч: Ц.Эрдэнэцэцэг, Ц.Жамбалсамбуу, Д.Түвшинбаатар, Д.Даваадорж
Нэр: Технологийн процессын автоматжуулалт
Хэвлэгдсэн он: 2006 он
Хуудас: 320
Худалдаалах хаяг: ШУТИС-ийн 2-р байр 622 тоот өрөө
БҮЛЭГ №1 Автомат удирдлагын үндсэн ойлголт

БҮЛЭГ №2 Технологийн удирдлагын объект 
БҮЛЭГ №3 Автомат тохируулгын системийн элемент ба бүтцийн схемийн хувиргалт
БҮЛЭГ №4 Автомат удирдлагын системийн тохируулгын процессын тогтворжилт ба чанарын үзүүлэлт 
БҮЛЭГ №5 Хэмжилтийн хувьсгуур
БҮЛЭГ №6 Температурын хэмжилт
БҮЛЭГ №7 Даралтын хэмжилт 
БҮЛЭГ №8 Шингэн, хий ба уурын зарцуулалт хэмжих 
БҮЛЭГ №9 Түвшин хэмжих 
БҮЛЭГ №10 Биеийн чийглэг, бүтэц, шинж чанарыг хэмжих 
БҮЛЭГ №11 Автомат регулятор ба контроллер 
БҮЛЭГ №12 Регуляторын гүйцэтгэх төхөөрөмж 
БҮЛЭГ №13 Технологийн процессын автоматжуулалтын системийн функционал схем 
БҮЛЭГ №14 Барабант зуухны автоматжуулалт 
БҮЛЭГ №15 Дулааны цахилгаан станцын туслах тоноглолын автоматжуулалт 
БҮЛЭГ №16 Дулаан хангамжийн системийн автоматжуулалт 
БҮЛЭГ №17 Хөргөлтийн төхөөрөмжийн автоматжуулалт 
БҮЛЭГ №18 Хатаах төхөөрөмжийн автоматжуулалт