Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Teaching (in Mongolian)

НАМАР

I.TE101 Мэргэжлийн удиртгал


ХАВАР

I.TE386 Сэргээгдэх эрчим хүчний төхөөрөмжийн автоматжуулалт

I.TE401 Дулаан хангамж ба дулааны төхөөрөмжийн автоматжуулалт

I.TE405 Автомат удирдлагын онол