Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Archimede-ийн их бууг дахин бүтээв

Грекийн зохион бүтээгч Archimede хэдэн зууны тэртээ уурын их бууг зохион бүтээж байлаа. Манай эрины 3-р зууны үед Ромын эзлэн түрэмгийлэгчидын усан флотын эсрэг Archimede-ийн зохион бүтээсэн уурын их бууг ашиглаж байжээ. Ромын усан флотын эсрэг уурын их буугаа ашиглахдаа уур гаргах халуун үүсгэхийн тулд нарны энергийг фокуслан ашиглаж байсан байна. Naples Federico II их сургуулийн төслийн багийнхан Archimede-ийн нарны энергийн тусламжтай уураар ажилладаг их бууг дахин хийхээр болжээ. 2006 онд Massachusett-ийн их сургуулийн багийнхан энэхүү их бууг хийж байсан байна. Archimede-ийн уурын их бууг хэрхэн ажилладагыг дараах дүрсээс харна уу.