Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Ohio мужид The VBB2 цахилгаан автомашины хурдны дэлхийн дээд амжилтийг тогтоолоо

Ohio мужид The VBB2 цахилгаан автомашины хурдны дээд амжилтыг 515 км/цагийн хурдтайгаар тогтоосон байна.