Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Sahara-ийн цөл дэхь эрчим хүч

Дэлхийн эрчим хүчний хомсдолыг шийдэх бас нэгэн гарц нь элс мөн үү? Japan болон Algeria улсын их сургуулийн эрдэмтэд 2050 он гэхэд дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээний 50%-ийг Sahara-ийн цөлд хэрэгжих сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл (The Sahara Solar Breeder Project) хангана хэмээн төлөвлөж байна. Sahara-ийн цөлд нар болон салхины газрын гүний дулаан гэх мэт сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц ихээхэн байгаа боловч хөрөнгө оруулах боломж одоохондоо ээдрээтэй байна. Учир нь Africa-ийн орнуудын улс төрийн тогтворгүй байдлууд нь төсөлд гацаа үүсгэж болох талтай.