+976 ulemj@ulemj.com

Robotic сүүний ферм

Түгээх
Эрчимжсэн хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж улам сайжран автоматчилагдаж байгаа нь үнээний дэлэн илрүүлэгч системтэй (teat detection system) Lely’s Astronaut A4 роботоос бүрдсэн сүүний ферм харуулж байна. Автомат хашаанд үнээ орж ирэхэд 3D скайнер ажиллан үнээний байршилыг тогтооно. Автомат машин үнээнд дөрвөн төрлийн тэжээл өгөх бөгөөд энэ хооронд teat detection system ажиллаж үнээнээс сүүг автоматаар сааж авах аж. Бүрэн автомат энэ фермийн ариун цэврийн баталгаа 98% хэмээн мэдэгдэж байх юм.

0 Comment:

Post a Comment